insert_pixel_code_here เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ReadyPlanet.com
dot
dot
รวมลิงค์เวปเพื่อนบ้าน
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
bulletโรงเรียนนายสิบทหารบก
bulletโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
bulletโรงเรียนจ่าอากาศ
bulletโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเตรียมหทาร
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
สายตากับการสอบเป็นนักเรียนทหารตำรวจ
คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง
การสอบพยาบาลเหล่าทัพ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร


R-Top Cadet Facebook
R-Top Cadet on Twitter
IG to R-top
R-TOP CADET Channel


เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรีมทหารแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม ๗๐๐ คะแนน) และการสอบรอบสองเป็นการสอบพลศึกษา  การสอบสัมภาษณ์  และการตรวจร่างกาย

>>การสอบรอบแรกภาควิชาการ<<

วิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยและสังคมศึกษาตามหลักสูตรไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์ 
2. วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)
3. วิชาภาษาอังกฤษ 
4. วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา
 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรือและโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะคัดเลือกผู้ที่สอบภาควิชาการผ่านจากผู้ที่ได้คะแนนภาควิชาการรวมสูงสุดมาตามลำดับไว้จำนวนหนึ่ง แล้วประกาศรายชื่อเพื่อให้เข้าสอบรอบสองต่อไป

 

 
 

 

  

>>การสอบรอบสอง<< 

การตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวัติ ทดสอบบุคลิกภาพ สอบพลศึกษา สอบสัมภาษณ์ และวัดขนาดร่างกาย มีรายละเอียดดังนี้

         1. การตรวจร่างกายและตรวจสอบประวัติ  ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย ตามสถานที่ วัน เวลา ที่จะประกาศให้ทราบ การตรวจร่างกายจะดูลักษณะโครงสร้างของร่างกายว่ามีส่วนในผิดปรกติหรือไม่ ตรวจสายตา ตรวจตาบอดสี การฉาย X – RAY ตรวจโลหิต ตรวจปัสสาวะและอื่น ๆ ผู้สมัครจะต้องชำระค่าตรวจร่างกายตามที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด ในกรณีที่แพทย์ต้องการตรวจพิเศษ นอกเหนือจากการตรวจธรรมดาผู้รับการตรวจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

        สำหรับเหล่าตำรวจ ในวันตรวจร่างกายจะทำการพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้สมัคร เพื่อตรวจสอบประวัติไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังต้องตรวจสอบไปยังสถานีตำรวจท้องที่ที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่อีกทางหนึ่งด้วย หากผู้ใดมีประวัติเคยถูกลงโทษหรือความประพฤติไม่ดีตามที่กำหนดไว้ในเรื่องของคุณสมบัติ จะถูกตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้สอบคัดเลือกได้

ข้อควรระมัดระวัง

ในตอนเช้าวันตรวจร่างกาย ไม่ควรรับประทานอาหารหวานจัด เพราะอาจทำให้ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะ 

- ก่อนตรวจร่างกาย ห้ามรับประทานยาแก้ไอทุกชนิด หรือยากระตุ้นกำลัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดปกติทางหัวใจ และหลอดเลือดได้ 

 

            2. การทดสอบบุคลิกภาพ ไม่มีคะแนนถือเกณฑ์ ได้ – ตก โดยใช้แบบทดสอบที่คณะอนุกรรมการกำหนด

 

          3. การสอบพลศึกษา    เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย   มีคะแนนเต็ม (แต่ละเหล่าไม่เท่ากัน) คะแนนที่ได้จะให้ลดหลั่นกันลงตามลำดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการทดสอบในแต่ละประเภทที่ผู้สอบปฏิบัติได้สำเร็จหรือจำนวนครั้งที่ปฏิบัติ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนรวมจาการทดสอบทุกประเภทต่ำกว่าที่แต่ละเหล่ากำหนด หรือสอบว่ายน้ำ 50 เมตร หรือวิ่ง 1,000 เมตร ไม่ถึงหรือทำเวลาไม่ได้ตามที่กำหนดถือว่าสอบตกให้คัดออก (คะแนนผลการสอบพลศึกษาจะไม่นำไปรวมกับคะแนนการสอบข้อเขียน    

       ยกเว้น เหล่าทหารบก ที่จะคิดคะแนนรอบสองเป็น 10% ของคะแนนทั้งหมด)ผู้เข้าสอบจะต้องทำการสอบให้ครบทุกประเภท ถ้าขาดสอบประเภทใดประเภทหนึ่ง ถือว่าสอบตกและจะตัดสิทธิไม่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร โดยไม่คำนึงถึงคะแนนการสอบข้อเขียน

  ประเภทที่สอบและเกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ (เกณฑ์ของ เหล่า ทบ.ซึ่งแต่ละเหล่าจะใกล้เคียงกัน)

            (1) ดึงข้อราวเดี่ยว

ท่าเตรียม  

ให้ผู้ทดสอบจับราวเดี่ยวแบบมือคว่ำกำรอบ ปล่อยตัวให้ตรงจนแขน ลำตัว และขาเหยียดตรง

ท่าปฏิบัติ  

ให้ผู้ทดสอบทำท่าต่อจากท่าเตรียม โดยงอแขนดึงตัวขึ้นจนคางอยู่เหนือราว แล้วปล่อยตัวลงสู่ท่าเตรียม กระทำติดต่อกันให้ได้จำนวนครั้งที่มากที่สุด ห้ามแกว่งหรือเตะขา หรือหยุดพักระหว่างครั้งนานเกินกว่า 3 - 4 วินาที หรือไม่สามารถดึงขึ้นพ้นราวได้ 2 ครั้งติดต่อกัน หรือดึงขึ้นไม่พ้น ให้หยุดทำการทดสอบ

ถ้าทำได้          20  ครั้ง   จะได้คะแนนเต็ม

ถ้าทำได้           7   ครั้ง   จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

                     (2) ลุกนั่ง 30 วินาที

  ท่าเตรียม  

ผู้ทดสอบนอนหงาย เข่าทั้งสองงอเป็นมุมฉาก เท้าทั้งสองวางห่างกันพอประมาณ ฝ่ามือทั้งสองประสานกันที่ท้ายทอย ผู้ช่วยคุกเข่าบนปลายเท้าของผู้ทดสอบโดยเอามือทั้งสองกดข้อเท้าของผู้ทดสอบไว้ให้ส้นเท้าติดพื้น

  ท่าปฏิบัติ  

เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่ม ให้ผู้ทดสอบลุกขึ้นสู่ท่านั่งพร้อมกับก้มศีรษะลงระหว่างเข่าทั้งสองให้แขนทั้งสองแตะกับเข่าแล้วกลับลงนอนสู่ท่าเตรียมจนศอกแตะกับพื้น ทำเช่นนี้ติดต่อกันให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดภายใน 30 วินาที ในขณะปฏิบัตินิ้วมือประสานที่ท้ายทอยตลอดเวลา และขณะที่ลุกขึ้นสู่ท่านั่งห้ามเอนตัวไปมา

ถ้าทำได้         25   ครั้ง    จะได้คะแนนเต็ม

ถ้าทำได้         19   ครั้ง    จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

                  (3) ยึดพื้นหรือดันข้อ

ท่าเตรียม  

ผู้ทดสอบนอนคว่ำมือยันพื้น แขนทั้งสองเหยียดตรงห่างกันพอประมาณ ลำตัวเหยียดตรงปลายเท้าจรดพื้นเงยศีรษะขึ้น

ท่าปฏิบัติ  

ผู้ทดสอบทำต่อจากท่าเตรียม โดยยุบแขนทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้บริเวณหน้าอกแตะพื้น แล้วดันลำตัวขึ้นกลับสู่ท่าเตรียม ทำเช่นนี้ให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุด ห้ามทำตัวแอ่น หรือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง หรือแขนทั้งสองข้างขึ้นไม่พร้อมกัน หรือหยุดพักระหว่างครั้งนานเกินกว่า ๓ - ๔ วินาที หรือไม่สามารถดันขึ้นสู่ท่าเตรียมเกินกว่า 3-4 วินาที ให้หยุดการทดสอบ

ถ้าทำได้       54    ครั้ง    จะได้คะแนนเต็ม

ถ้าทำได้       27    ครั้ง    จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

                  (4) วิ่งระยะสั้น (50 เมตร)

ท่าเตรียม  

ผู้ทดสอบยืนอยู่หลังเส้นเริ่มในสู่วิ่งของตนเองพร้อมจะปฏิบัติ

ท่าปฏิบัติ  

เมื่อได้ยินสัญญาณให้ผู้ทดสอบเริ่มวิ่งอย่างเร็วออกจากเส้นเริ่มจนผ่านเส้นชัย

ถ้าทำเวลาได้ไม่เกิน   5.5   วินาที   จะได้คะแนนเต็ม

ถ้าทำเวลาได้             7    วินาที   จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

                  (5) วิ่งระยะไกล (1,000 เมตร)

  ท่าเตรียม  

ผู้ทดสอบยืนอยู่หลังเส้นเริ่ม เตรียมตัวปฏิบัติ

  ท่าปฏิบัติ  

เมื่อได้ยินสัญญาณให้ผู้ทดสอบเริ่มวิ่งจากเส้นเริ่มไปตามทางจนสิ้นสุดระยะทางโดยผ่านเส้นชัย

ถ้าทำเวลาได้ไม่เกิน   3.18   นาที    จะได้คะแนนเต็ม

ถ้าทำเวลาได้           4.32   นาที    จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

ผู้ที่สอบวิ่งระยะไกลทำเวลาเกินกว่า 5 นาที 22 วินาที   หรือวิ่งไม่ถึง จะไม่รวมคะแนนการสอบพลศึกษาทุกประเภท และถือว่าสอบพลศึกษาตก

                  (6) ยืนกระโดดไกล

  ท่าเตรียม  

ผู้สอบยืนบนพื้นที่เรียบหลังเส้นกระโดด ปลายเท้าทั้งสองชิดเส้น หันหน้าไปทางทิศทางที่จะกระโดด

  ท่าปฏิบัติ  

เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มปฏิบัติ ให้ผู้ทดสอบกระโดดไปข้างหน้าให้ได้ระยะไกลที่สุด (โดยใช้การแกว่งแขนช่วย) วัดระยะทางการกระโดดจากเส้นกระโดดไปยังจุดที่ส้นเท้าลงบนพื้นไกลเส้นเริ่มต้นมากที่สุด

ถ้ากระโดดได้ไกล     2.5    เมตร  จะได้คะแนนเต็ม

ถ้ากระโดยได้ไกล    2.25   เมตร   จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

                  (7) ว่ายน้ำ 50 เมตร

  ท่าเตรียม  

ผู้ทดสอบยืนที่ขอบสระพร้อมจะปฏิบัติ

  ท่าปฏิบัติ  

เมื่อได้ยินสัญญาณ ให้ผู้ทดสอบพุ่งตัวลงสระว่ายน้ำแล้วว่ายโดยเร็ว จนถึงขอบสระที่เป็นเส้นชัย การเข้าเส้นชัย ถือเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะขอบสระที่เป็นเส้นชัย

ถ้าทำเวลาได้ไม่เกิน    40  วินาที   จะได้คะแนนเต็ม

ถ้าทำเวลาได้           54   วินาที   จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

ผู้ที่สอบว่ายน้ำทำเวลาเกินกว่า 1 นาที 20 วินาที หรือว่ายน้ำไม่ถึงเส้นชัย จะไม่รวมคะแนนการสอบพลศึกษาทุกประเภท และถือว่าสอบพลศึกษาตก

                  (8) วิ่งกลับตัว (วิ่งเก็บของ)

  ท่าเตรียม  

ผู้ทดสอบยืนอยู่หลังเส้นเริ่ม พร้อมจะปฏิบัติ

  ท่าปฏิบัติ  

เมื่อได้ยินสัญญาณให้ผู้ทดสอบวิ่งอย่างเร็วจากเส้นเริ่มไปหยิบท่อนไม้ ท่อนที่ 1 ซึ่งวางอยู่ภายในวงกลมรัศมี 1 ฟุต กลับมาวางภายในวงกลมหลังเส้นเริ่ม (ห้ามโยนท่อนไม้ ถ้าวางไม่เข้าวงกลมต้องเริ่มต้นใหม่) แล้วกลับตัววิ่งไปหยิบท่อนไม้ท่อนที่  แล้ววิ่งกลับผ่านเส้นเริ่มต้นไปโดยไม่ต้องวางไม้ท่อนที่ 2 ลง

ถ้าทำเวลาได้ภายใน     9.5   วินาที   จะได้คะแนนเต็ม

ถ้าทำเวลาได้ภายใน     11    วินาที   จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

                   (9) นั่งงอเตรียม

  ท่าเตรียม  

ผู้ทดสอบนั่งเหยีดเท้าเข้ากับกล่องวัดระยะ พร้อมจะปฏิบัติ

  ท่าปฏิบัติ  

เมื่อได้ยินสัญญาณให้ผู้ทดสอบงอตัวแล้วเหยียดแขนไปข้างหน้าทาบกับกล่องวัดระยะ เข่าไม่งอ เข่าตึด ยื่นมือให้สุด ค้างที่ระยะที่วัดได้ 3 วินที นับคะแนนตามระยะที่วัดได้ 

ถ้าทำเวลาได้ภายใน     20  วินาที   จะได้คะแนนเต็ม

 

        4. การวัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เป็นการพิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ ว่องไวและปฏิภาณไหวพริบ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ผลการสอบถือเกณฑ์ “ได้” หรือ “ตก” เท่านั้นไม่มีคะแนน ผู้ที่สอบตกหมายถึง ผู้ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการทหาร-ตำรวจชั้นสัญญาบัตร  และจะตัดสิทธิไม่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารโดยไม่คำนึงถึงคะแนนสอบข้อเขียน

ในวันสอบสัมภาษณ์จะทำการวัดขนาดร่างกายของผู้สมัครด้วย  หากผู้สมัครมีร่างกายไม่ได้ขนาดตามที่กำหนดไว้ จะหมดสิทธิสอบสัมภาษณ์ทันที

   

ดาวน์โหลดระเบียบการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook www.facebook.com/Rtop2013

 

** สถาบันกวดวิชาเข้าตรียมทหาร R-TOP CADET**

 

 

 

 

 
สาระน่ารู้

ศูนย์ภาษาอาร์ท็อป
นายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ
R-TOP CONTEST article
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เตรียมสอบนายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เรื่องสายตากับการสอบเข้าเป็น นตท.
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ นตท. article
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียน นตท. article
การเตรียมพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (165449)
avatar
กฤติวัจน์

 เข้าตำรวจต้องใช้เกรดเท่าไหร่ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กฤติวัจน์ วันที่ตอบ 2020-09-08 20:10:02 IP : 113.53.167.122[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสถาบันกวดวิชา R-top Cadet รามอินทรา กม.2
Mobile: 090-0922435 Tel: 02-9715205

Copyright © 2013 All Rights Reserved.