insert_pixel_code_here เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
ReadyPlanet.com
dot
dot
รวมลิงค์เวปเพื่อนบ้าน
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
bulletโรงเรียนนายสิบทหารบก
bulletโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
bulletโรงเรียนจ่าอากาศ
bulletโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเตรียมหทาร
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
สายตากับการสอบเป็นนักเรียนทหารตำรวจ
คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง
การสอบพยาบาลเหล่าทัพ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร


R-Top Cadet Facebook
R-Top Cadet on Twitter
IG to R-top
R-TOP CADET Channel


เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ


**นักเรียนจ่าทหารเรือ**

 

นักเรียนจ่าทหารเรือในส่วนของกองทัพเรือ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ และโรงเรียนในสังกัด กองทัพเรือ จะได้รับการประดับยศเป็นจ่าตรีตามพรรคเหล่าที่สำเร็จการศึกษา ในช่วงระหว่างการศึกษานักเรียนจ่าทหารเรือ จะได้รับสิทธิ์และโอกาสดังนี้
1.
ในช่วงเวลาการศึกษอยู่ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

1.1 นักเรียนจ่าทหารเรือทุกคนได้รับเงินเดือนระหว่างการศึกษา

 

1.2 กองทัพเรือ ออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อาหารและเครื่องแต่งกายทั้งหมด

1.3 นักเรียนจ่าทหารเรือ ที่มีผลการเรียนดีมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศปีละประมาณ 2 ทุน

1.4 มีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนดี และมีความประพฤติดีให้เข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ

1.5 นักเรียนจ่าทหารเรือ ผู้มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีจะได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชั้น หรือนักเรียนบังคับบัญชา

1.6 มีโอกาสเดินทางท่องโลกกว้าง โดยการไปเยี่ยมเยือนเมืองท่าต่าง ๆ ในช่วงฝึกภาคทะเล
2. เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

2.1 ได้รับการประดับยศเป็นจ่าตรีและได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพเรือ

2.2 เมื่อเป็นนายทหารประทวนแล้วยังมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตนเอง ในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปรับเรือในต่างประเทศ

2.3 นายทหารประทวนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรและสามารถสอบปรับเทียบคุณวุฒิเป็นนายทหารสัญญาบัตรปริญญาได้ตามตำแหน่งที่กองทัพเรือมีความต้องการ เป็นสถาบันหลัก ที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนให้แก่กองทัพเรือ
การศึกษานักเรียนจ่าทหารเรือ (นรจ.)
จะต้องเข้ารับการฝึกภาคสาธารณศึกษาเพื่อให้มีลักษณะท่าทางเป็นทหาร และรู้จักขนบธรรมเนียมของทหารเรือ ที่รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. เป็นเวลา 1 เดือน ก่อนจะแยกย้ายไปศึกษาตามพรรค - เหล่าในโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้

1. พรรคนาวิน เหล่าทหารการปืน เหล่าอาวุธใต้นำ้ เหล่าทหารสามัญ เหล่าทหารสัญญาณ เหล่าทหารอุทกศาสตร์ เหล่าทหารขนส่ง เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าอุตุนิยมวิทยา และเหล่าทหารการข่าว

2. พรรคกลิน เหล่าทหารไฟฟ้า และเหล่าทหารเครื่องกล

 

3. พรรคนาวิกโยธิน เหล่าทหารราบ เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารช่าง และเหล่าทหารสื่อสาร

 

4. พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ เหล่าทหารสารบรรณ เหล่าทหารพลาธิการ เหล่าทหารการเงิน เหล่าทหารพระธรรมนูญ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา เหล่าทหารวิทยาศาสตร์ แลtเหล่าทหารดุริยางค์

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. เป็นชายโสด อายุ 17 - 20 ปี สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนในเดือนเมษายน

 

3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตร ทั้งในและนอกราชการ มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
การซื้อใบสมัคร

1.สั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยธนาณัติ (ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดา หรือ ธนาณัติด่วนพิเศษเท่านั้น ไม่รับธนาณัติ online) สั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ. พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
2.ซื้อด้วยตนเอง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ 80.- บาท ตามสถานที่ราชการของกองทัพเรือ
การรับสมัคร

1.สมัครทางไปรษณีย์

 

2.สมัครด้วยตนเอง

   - จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

- จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

- จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

- จังหวัดจันทบุรี ค่ายตากสิน

- จังหวัดชลบุรี สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน)

- จังหวัดสงขลา สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสงขลา

- กรุงเทพมหานคร ฐานทัพเรือกรุงเทพ นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย

- จังหวัดนครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล

 

3. สมัครทางอินเตอร์เนต  www.http://navedu.navy.mi.th


การทดสอบมี 2 ขั้นตอน 

 

ขั้นตอนแรก การสอบภาควิชาการ เนื่อหา ม.ปลาย ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนที่สอง สำหรับผู้ที่ผ่านรอบวิชาการ จะเข้ารับการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 

จ่าทหารเรือ

จ่าทหารเรือ

 

จ่าทหารเรือ

จ่าทหารเรือ

 

ดาวโหลดระเบียบการจ่าทหารเรือ คลิ๊กที่นี่
สาระน่ารู้

ศูนย์ภาษาอาร์ท็อป
นายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ
R-TOP CONTEST article
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เตรียมสอบนายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เรื่องสายตากับการสอบเข้าเป็น นตท.
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ นตท. article
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียน นตท. article
การเตรียมพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (165373)
avatar
ฮาลาวี หมิดแสล้

 สมัครเสร็จแล้วแล้ว รอไปสอบใช่ไหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฮาลาวี หมิดแสล้ วันที่ตอบ 2020-02-08 17:32:14 IP : 1.46.3.60


ความคิดเห็นที่ 2 (165384)
avatar
ชาตรี มีพลัง

 ไม่เลื่อนสอบหรอครับ  เด็กจะเสี่ยงติดโรคมั้ยครับ  คนเยอะมากๆก็เสี้ยงนะครับ มีมาตรการป้องกันไหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาตรี มีพลัง วันที่ตอบ 2020-03-03 10:53:54 IP : 223.24.171.140[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสถาบันกวดวิชา R-top Cadet รามอินทรา กม.2
Mobile: 090-0922435 Tel: 02-9715205

Copyright © 2013 All Rights Reserved.