insert_pixel_code_here เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
ReadyPlanet.com
dot
dot
รวมลิงค์เวปเพื่อนบ้าน
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
bulletโรงเรียนนายสิบทหารบก
bulletโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
bulletโรงเรียนจ่าอากาศ
bulletโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเตรียมหทาร
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
สายตากับการสอบเป็นนักเรียนทหารตำรวจ
คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง
การสอบพยาบาลเหล่าทัพ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร


R-Top Cadet Facebook
R-Top Cadet on Twitter
IG to R-top
R-TOP CADET Channel


เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ

 

นายสิบตำรวจ (นสต.)

 

         ในแต่ละปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะเปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนายสิบตำรวจ โดยรับจากบุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิง จำนวนหลายอัตราในแต่ละปี ซึ่งแต่ละปีมีจำนวนที่เปิดรับไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจจะต้องคอยติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครให้ดี

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.น. และ บช.ตชด.)

**ตำรวจสายปราบปราม ทำหน้าที่ ด้านการปราบปรามผู้กระทำผิด หรืองานในสายงานของตำรวจ อยู่ในพื้นที่และเขตรับผิดชอบของ สน.ต่างๆ 

 **ตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่ เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร การสนับสนุน ตามกองบัญชาการหรือส่วนบังคับบัญชาต่างๆ รวมถึงทำหน้าที่ฝ่ายปกครองและการฝึก ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. เป็นบุคคลภายนอก
2. สำหรับสายปราบปรามมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ ส่วนสายอำนวยการและสนับสนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (นับตามจริง เกิน/ขาดวันเดียวก็ไม่ได้)
3. สายปราบปรามทั้งชายและหญิงต้องสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. ส่วนอำนวยการและสนับสนุน เพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. ต้องมีรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. สำหรับเพศหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือ ปวช. ภายในวันที่วันปิดรับสมัคร (รอบจะถึงยังไม่มีกำหนดการ)
5. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
6. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
8. ไม่เป็นผู้ดารงตำแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
9. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือกฎหมายอื่น
10. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี (ที่เคยถูกตักสิทธิ์กรณีนี้ได้แก่ ข้อหาชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ข้อหาเสพยาบ้า ข้อหาเสพกระท่อม ข้อหาเป็นทหารกองเกินเมื่ออายุย่าง 21 ปีแต่ไม่ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกฯ ข้อหาขับรถจักรยานยนต์ขณะมึนเมา ข้อหาขับรถยนต์ขณะมึนเมา ข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ ข้อหาเล่นการพนัน ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า เสนอจำหน่ายสินค้าซึ่งมีเครื่องหมายการค้าปลอม และจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าปลอมเครื่องหมายของผู้อื่น ข้อหาบุกรุกในเคหสถาน ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น ข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย ข้อหามีกัญชาไว้ในครอบครองและฐานเสพกัญชา ข้อหาร่วมชุมนุมและทำให้ประชาชนละเมิดกฎหมาย)
11. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
12. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (ดูคำพิพากษาว่าจำุคุกหรือไม่ รอลงอาญาไม่ใช่ประเด็น)
13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ
14. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือกฎหมายอื่น
15. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือกฎหมายอื่น
16. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
17. กรณีเป็นชาย
- ถ้าเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารต้องลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายนั้นแล้ว
- ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ได้แก่ ทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ์) ผู้ที่ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับราชการทหารกองประจาการในปี พ.ศ. 2555 ฯลฯ
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการผ่อนผันการตรวจเลือก
18. สำหรับสายปราบปรามไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสตลเลน (ปกติ 6/6) ด้วยตาเปล่า ส่วนสายอำนวยการและสนับสนุน ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสตลเลน (ปกติ 6/6) แต่อนุญาตให้สวมแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ตรวจได้
19. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
20. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด
21. ไม่เป็นโรคหรืออาการใด ตามที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจวินิจฉัย

 

การรับสมัครสอบ
กองบัญชาการศึกษารับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/ 

 

วิชาที่ใช้สอบ

สายปราบปราม สอบ ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ สังคมและจริยธรรม

ายอำนวยการและสนับสนุน   สอบ ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบงานสารบรรณ สังคมและจริยธรรม

 

การทดสอบร่างกาย 

ว่ายน้ํา ระยะทาง 25 เมตร ผู้ชาย ไม่เกิน 30 วินาที ผู้หญิงไม่เกิน 50 วินาที  

วิ่ง ผู้ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ไม่เกินเกิน 4 นาที 55 วินาที  ผู้หญิง ระยะทาง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที  

 

ดาวโหลดระเบียบการ นายสิบตำรวจสายปราบปรามและอำนวยการ คลิ๊กที่นี่

 

 


สาระน่ารู้

ศูนย์ภาษาอาร์ท็อป
นายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ
R-TOP CONTEST article
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เตรียมสอบนายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เรื่องสายตากับการสอบเข้าเป็น นตท.
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ นตท. article
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียน นตท. article
การเตรียมพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (165300)
avatar
ทำยังไง

ยังไงบ้างมีกี่วิธีการสอบเข้าตำรวจหรือทหาร 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทำยังไง วันที่ตอบ 2019-09-22 17:41:26 IP : 223.24.164.198


ความคิดเห็นที่ 2 (165403)
avatar
Amatnait@gmail.com

 พึ่งได้รับปพ. สอบไม่ทัน ฮือๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น Amatnait@gmail.com วันที่ตอบ 2020-05-12 22:49:26 IP : 1.46.100.13


ความคิดเห็นที่ 3 (165413)
avatar
Tara Thipkhammee

 ไม่ได้เรียนรด. สอบได้ไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น Tara Thipkhammee (Yadamarktuan-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-05-22 12:35:49 IP : 110.169.44.68


ความคิดเห็นที่ 4 (165414)
avatar
มาเรียม

นิ้วด้วยเป็นไม่ได้ใช่ไหมค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น มาเรียม (Saoda1209-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-05-23 15:49:56 IP : 124.122.224.95


ความคิดเห็นที่ 5 (165425)
avatar
นพปฏล

 ใช้ใบรับรองการศึกษาหรือ ปพ.1 ได้ไหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นพปฏล (noppadongolf10102546-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-07-14 21:08:56 IP : 118.172.101.47


ความคิดเห็นที่ 6 (165473)
avatar
นวพร

 ว่ายน้ำไม่เป็นสอบตำรวจตำแหน่งฝ่ายอำนวยการได้ไหมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นวพร วันที่ตอบ 2020-10-30 11:15:42 IP : 1.47.166.159


ความคิดเห็นที่ 7 (165478)
avatar
ชลธิชา โต๊ะดำ

 มีเเผลเป็นที่ขาขาใส่เหล็กเค้าไม่รับใชมั้ยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชลธิชา โต๊ะดำ วันที่ตอบ 2020-11-17 04:02:32 IP : 1.46.169.199


ความคิดเห็นที่ 8 (165502)
avatar
ไม่บอกหรอก

น่าสนใจมาก อยากสมัคร

เมล็ดกาแฟคั่ว

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่บอกหรอก วันที่ตอบ 2021-02-05 01:41:06 IP : 49.228.194.19


ความคิดเห็นที่ 9 (165715)
avatar
บัณฑิต สินไชย

 สนใจสมัครสอบ

ผู้แสดงความคิดเห็น บัณฑิต สินไชย วันที่ตอบ 2021-03-25 09:37:47 IP : 49.230.177.37


ความคิดเห็นที่ 10 (165898)
avatar
นายเอก

 มีข้อหาติดตัว ตามข้อ 10 ขับรถจักรยานยนต์ในขณะมึนเมา เป็นบุคคลขาดุคุณสมบัติโดยเด็ดขาด ใช่ไหม ครับ...

ผู้แสดงความคิดเห็น นายเอก วันที่ตอบ 2021-04-13 10:10:33 IP : 1.1.212.212[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสถาบันกวดวิชา R-top Cadet รามอินทรา กม.2
Mobile: 090-0922435 Tel: 02-9715205

Copyright © 2013 All Rights Reserved.