insert_pixel_code_here เตรียมสอบนายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ
ReadyPlanet.com
dot
dot
รวมลิงค์เวปเพื่อนบ้าน
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
bulletโรงเรียนนายสิบทหารบก
bulletโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
bulletโรงเรียนจ่าอากาศ
bulletโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเตรียมหทาร
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
สายตากับการสอบเป็นนักเรียนทหารตำรวจ
คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง
การสอบพยาบาลเหล่าทัพ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร


R-Top Cadet Facebook
R-Top Cadet on Twitter
IG to R-top
R-TOP CADET Channel


เตรียมสอบนายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ

 

**นักเรียนนายสิบทหารบก**

 

         โรงเรียนนายสิบทหารบก รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  www.rtc-rta.com  หรือ www.radd-atc.com เป็นสถาบันที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนให้กับกองทัพบก มี ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี  โดย 6 เดือนแรกจะเน้นศึกษาวิชาทหารแต่ก็จะมีวิชาการเล็กๆน้อยๆที่ร.ร.นายสิบทหารบก หลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนนายสิบเลือกเหล่าที่ตนเองต้องการศึกษาตามลำดับคะแนนของ 6 เดือนแรก เพื่อแยกศึกษาต่อที่ร.ร.เหล่าใน 6 เดือนหลังและบรรจุหลังจบการศึกษา แบ่งออกเป็นจำนวน  13  เหล่า  ดังนี้

            1. เหล่าทหารราบ  2. เหล่าทหารม้า  3. เหล่าทหารปืนใหญ่   4. เหล่าทหารช่าง  5. เหล่าทหารสื่อสาร  6. เหล่าทหารขนส่ง  7. เหล่าทหารสรรพาวุธ  8. เหล่าทหารพลาธิการ  9. เหล่าทหารการเงิน 10. เหล่าทหารสารวัตร 11. เหล่าทหารแพทย์ 12. เหล่าทหารการสัตว์ 13. เหล่าทหารการข่าว

 

 

 

 

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร

          1. บุคคลพลเรือน เพศชาย อายุ 18-22 ปี (รับทั้งผู้เรียนนศท.และไม่เรียนนศท.)

 

          2. ทหารกองประจำการ (ทุกผลัด) ในสังกัดกองทัพบก (ไม่ต้องรอปลดประจำการ) อายุไม่เกิน 24 ปี

          3. พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) เพศชาย ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี

          4. อาสาสมัครทหารพราน เพศชาย ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  

          1. สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.6)  สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา

          2. เป็นชายไทย  อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 22 ปี  ไม่รับสมัครผู้ที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ที่ขอผ่อนผันทุกกรณี     ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3  (รด.ปี 3) ขึ้นไป  ซึ่งต้องมีหลักฐานใบสำคัญ หรือหากเป็นทหารกองหนุนต้องมีใบกองหนุน (สด.8)  หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.43)  มาแสดงต่อกรรมการรับสมัคร

          3. ทหารกองประจำการ, พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ถ้าสมัครนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบจะต้องประจำการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

         4. มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

          5. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

          6. เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

          7. ไม่อยู่ในสมณะเพศ

          8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก  เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ  หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

          9. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

          10. ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

          11 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

          12. ต้องได้รับอนุญาตจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

          13. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ   

          14. ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร

          15. ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด

          16. ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497  ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก  
การรับสมัคร

  1. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  www.rtc-rta.com  หรือ www.radd-atc.com

  2. สมัครด้วยตนเอง ที่กรมยุทธศึกษาทหารบก

คะแนนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้สมัคร

          1. ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5

          2. บุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ

          3. บุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน  ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ  ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่  หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น  ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ  ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน

          4. บุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือสงคราม  หรือ มีการปราบปรามการจลาจล  หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

          5. นักกีฬาทีมชาติ  นักกีฬาทีมเขต (กีฬาแห่งชาติ) นักกีฬาทีมเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬาเขตการศึกษา  นักกีฬาทีมสโมสร ( เฉพาะถ้วย ก. )  และนักกีฬากองทัพบก  ซึ่งออกให้โดย คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งชาติ  การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา  สมาคมการกีฬาแต่ละประเภท หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก

          6. ทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม  ไม่น้อยกว่า  120  วัน ก่อนวันที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

 

การทดสอบมีสองขั้นตอน

ขั้นตอนแรก การสอบภาควิชาการ เนื่อหา ม.ปลาย ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (4 วิชา 120 ข้อ วิชาละ 30 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที)

ขั้นตอนที่สอง สำหรับผู้ที่ผ่านรอบวิชาการ จะเข้ารับการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ว่ายน้ำ 25 เมตร ไม่เกิน 2 นาที ,ดึงข้อ , ลุกนั่ง ,ดันพื้น , วิ่ง 1000 เมต ไม่เกิน 5.05 นาที)

  

 

 

 

 

 **นักเรียนจ่าทหารเรือ**

 

นักเรียนจ่าทหารเรือในส่วนของกองทัพเรือ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ และโรงเรียนในสังกัด กองทัพเรือ จะได้รับการประดับยศเป็นจ่าตรีตามพรรคเหล่าที่สำเร็จการศึกษา ในช่วงระหว่างการศึกษานักเรียนจ่าทหารเรือ จะได้รับสิทธิ์และโอกาสดังนี้
1.
ในช่วงเวลาการศึกษอยู่ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

1.1 นักเรียนจ่าทหารเรือทุกคนได้รับเงินเดือนระหว่างการศึกษา

 

1.2 กองทัพเรือ ออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อาหารและเครื่องแต่งกายทั้งหมด

1.3 นักเรียนจ่าทหารเรือ ที่มีผลการเรียนดีมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศปีละประมาณ 2 ทุน

1.4 มีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนดี และมีความประพฤติดีให้เข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ

1.5 นักเรียนจ่าทหารเรือ ผู้มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีจะได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชั้น หรือนักเรียนบังคับบัญชา

1.6 มีโอกาสเดินทางท่องโลกกว้าง โดยการไปเยี่ยมเยือนเมืองท่าต่าง ๆ ในช่วงฝึกภาคทะเล
2. เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

2.1 ได้รับการประดับยศเป็นจ่าตรีและได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพเรือ

2.2 เมื่อเป็นนายทหารประทวนแล้วยังมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตนเอง ในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปรับเรือในต่างประเทศ

2.3 นายทหารประทวนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรและสามารถสอบปรับเทียบคุณวุฒิเป็นนายทหารสัญญาบัตรปริญญาได้ตามตำแหน่งที่กองทัพเรือมีความต้องการ เป็นสถาบันหลัก ที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนให้แก่กองทัพเรือ
การศึกษานักเรียนจ่าทหารเรือ (นรจ.)
จะต้องเข้ารับการฝึกภาคสาธารณศึกษาเพื่อให้มีลักษณะท่าทางเป็นทหาร และรู้จักขนบธรรมเนียมของทหารเรือ ที่รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. เป็นเวลา 1 เดือน ก่อนจะแยกย้ายไปศึกษาตามพรรค - เหล่าในโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้

1. พรรคนาวิน เหล่าทหารการปืน เหล่าอาวุธใต้นำ้ เหล่าทหารสามัญ เหล่าทหารสัญญาณ เหล่าทหารอุทกศาสตร์ เหล่าทหารขนส่ง เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าอุตุนิยมวิทยา และเหล่าทหารการข่าว

2. พรรคกลิน เหล่าทหารไฟฟ้า และเหล่าทหารเครื่องกล

 

3. พรรคนาวิกโยธิน เหล่าทหารราบ เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารช่าง และเหล่าทหารสื่อสาร

 

4. พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ เหล่าทหารสารบรรณ เหล่าทหารพลาธิการ เหล่าทหารการเงิน เหล่าทหารพระธรรมนูญ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา เหล่าทหารวิทยาศาสตร์ แลtเหล่าทหารดุริยางค์

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. เป็นชายโสด อายุ 17 - 20 ปี สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนในเดือนเมษายน

 

3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตร ทั้งในและนอกราชการ มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
การซื้อใบสมัคร

1.สั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยธนาณัติ (ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดา หรือ ธนาณัติด่วนพิเศษเท่านั้น ไม่รับธนาณัติ online) สั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ. พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
2.ซื้อด้วยตนเอง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ 80.- บาท ตามสถานที่ราชการของกองทัพเรือ
การรับสมัคร

1.สมัครทางไปรษณีย์

 

2.สมัครด้วยตนเอง

   - จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

- จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

- จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

- จังหวัดจันทบุรี ค่ายตากสิน

- จังหวัดชลบุรี สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน)

- จังหวัดสงขลา สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสงขลา

- กรุงเทพมหานคร ฐานทัพเรือกรุงเทพ นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย

- จังหวัดนครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล

 

3. สมัครทางอินเตอร์เนต  www.http://navedu.navy.mi.th


การทดสอบมี 2 ขั้นตอน

 

 

 

ขั้นตอนแรก การสอบภาควิชาการ เนื่อหา ม.ปลาย ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนที่สอง สำหรับผู้ที่ผ่านรอบวิชาการ จะเข้ารับการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 **นักเรียนจ่าอากาศ**

 

           ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศทุกเหล่าทหารมีความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการ ตามที่กองทัพอากาศกำหนด มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ตามคุณสมบัติที่กองทัพอากาศกำหนด

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ   

 

1. เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามปี พ.ศ.)
2. คุณวุฒิของผู้สมัคร

2.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00

2.2 กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (สัดส่วนผลการเรียนและผลการเรียนระดับชาติ) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ

   2.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่ 6 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
4. มีอวัยวะรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกาย
5. เป็นชายโสด
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.atts.ac.th

 

 

ผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จะต้องเลือกกลุ่มสมัครสอบ (ตามคุณวุฒิ) ตามจำานวนนักเรียนจ่าอากาศที่เข้ารับการศึกษา และเหล่าทหาร ที่เปิดรับสมัครในแต่ละปี เช่น

 จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต    สามารถเลือกเหล่า  ต้นหนและอุตุ

จบ ปวช. กศน. สามารถเลือกเหล่า  อากาศโยธินและสารวัตร

 
การทดสอบมีสองขั้นตอน

ขั้นตอนแรก การสอบภาควิชาการ (700 คะแนน )เนื่อหา ม.ปลาย ประกอบด้วย

                   คณิตศาสตร์ 200 คะแนน

                   วิทยาศาสตร์ 200 คะแนน

                   ภาษาอังกฤษ 175 คะแนน

                   ภาษาไทยและสังคม 125 คะแนน

ขั้นตอนที่สอง สำหรับผู้ที่ผ่านรอบวิชาการ

                  สอบความถนัดและวิภาววิสัย  100 คะแนน

                 สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน 

                 สอบพละศึกษา 100 คะแนน

(วิ่ง 1,000 เมตร ว่ายน้ำ 50 เมตร ดึงข้อ ลุกนั่ง ยืนกระดดไกล)


 หน้าที่ของทหารเหล่าต่าง ๆ ในกองทัพอากาศ มี 23 เหล่า คือ

           1.   เหล่าทหารนักบิน มีหน้าที่เป็นนักบินประเภทต่างๆ เช่นนักบินขับไล่ นักบินโจมตี นักบินตรวจการณ์และนักบินทิ้งระเบิด การขนส่งทางอากาศ การลาดตะเวนทางอากาศ หรือ ภาระกิจทางอากาศอื่นๆ  เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนหน่วยทหารพื้นดิน

           2.  เหล่าทหารต้นหน มีหน้าที่เกี่ยวกับการเดินอากาศ แนะนำนักบินในเรื่องทิศทางการบิน  ประสานกับหอบังคับการบินในขณะที่บินอยู่ในอากาศ

           3.  เหล่าทหารตรวจการณ์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจการณ์ทั้งทางอากาศ และ ทางพื้นดิน การลาดตะเวนทางอากาศเพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงสถานการณ์

           4.  เหล่าทิ้งระเบิด ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทิ้งระเบิด  เพื่อทำลายเป้าหมายทางพื้นดิน  ตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

           5.  เหล่าทหารสื่อสาร ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา  เก็บรักษา  เบิกจ่าย  ค้นคว้า  สร้างซ่อมตรวจ และ ทดลองให้คำแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในการสื่อสาร

           6.   เหล่าทหารสรรพาวุธ  ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา เก็บรักษา เบิกจ่าย ค้นคว้า สร้าง ซ่อมตรวจ และ ทดลอง กับให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสรรพาวุธ  เครื่องมือเครื่องใช้การสรรพาวุธ  ตลอดจนถึงสงครามเคมี ชีวะ เชื้อโรคและปรมาณู

           7.  เหล่าทหารอากาศโยธิน ทำหน้าที่รบเพื่อป้องกันสนามบิน สถานที่สำคัญของกองทัพอากาศจากการรุกรานทางพื้นดิน ทางอากาศโดยร่วมกำลังทางอากาศและทางอื่น ๆ

           8.  เหล่าทหารขนส่ง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่ง รับผิดชอบในการจัดหา เก็บรักษาเบิกจ่าย เครื่องอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการขนส่งให้แก่หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพอากาศอยู่เสมอ

           9.   เหล่าทหารสารวัตร ทำหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ข้าราชการกองทัพอากาศ ให้อยู่ในระเบียบวินัยของทหารกับมีหน้าที่รักษาความสงบ รักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลและสถานที่ราชการกองทัพอากาศ

           10. เหล่าทหารช่างอากาศ ทำหน้าที่ในการจัดหา เก็บรักษา เบิกจ่ายและซ่อมเครื่องมือ เครื่องยนต์อุปกรณ์การบินต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ

           11. เหล่าทหารพลาธิการ  ทำหน้าที่ในการจัดหา เก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องอุปโภคบริโภค กับการสัมภาระทั้งปวง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่หน่วยต่าง ๆ ตามนโยบายกองทัพอากาศ

           12. เหล่าทหารช่างโยธา ทำหน้าที่ในการซ่อมสร้างสนามบิน ถนน อาคาร การไฟฟ้า ประปา ให้ใช้ได้ดีอยู่เสมอ ตลอดจนการจัดหา เก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้ในการนี้ให้แก่หน่วยต่าง ๆ และให้เป็นไปตามนโยบายกองทัพอากาศ

           13. เหล่าทหารแผนที่ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำแผนที่ การสำรวจเส้นทาง  การแก้ไข  เพิ่มเติมรายละเอียดของตำบลต่าง ๆ ในแผนที่ให้ถูกต้องตามกาลสมัยอยู่เสมอ

           14. เหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่เกี่ยวกับการอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศเกี่ยวกับการบิน

           15.  เหล่าถ่ายรูป ทำหน้าที่เกี่ยวกับการถ่ายรูปทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ

           16.   เหล่าทหารการเงิน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การตรวจเงิน  ตลอดจนการตรวจสอบ ควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ

           17.   เหล่าพระธรรมนูญ ทำหน้าที่ทางกฎหมายและศาลทหาร

           18.   เหล่าทหารดุริยางค์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดุริยางค์ การบรรเลงเพื่อกล่อมขวัญทหารของ กองทัพอากาศ

           19.   เหล่าทหารสารบรรณ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปในกองทัพอากาศ

           20.   เหล่าทหารแพทย์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ค้นคว้าในด้านการแพทย์ วางนโยบายการสุขาภิบาล รับผิดชอบในการจัดหา เก็บรักษา เบิกจ่ายเครื่องเวชภัณฑ์ต่าง ๆ

           21.  เหล่าทหารพลร่ม ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรบพิเศษ  การรบแบบกองโจร  การช่วยเหลือค้นหาเมื่อมี บ. อุบัติเหตุ

           22.  เหล่าทหารพัสดุ ทำหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดหา เก็บรักษา แจกจ่ายพัสดุต่าง ๆ ให้กับหน่วยในกองทัพอากาศ เช่น อะไหล่ บ.

           23.  เหล่าทหารวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่วางแผนอำนวยการ ประสานงาน ให้การศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างอาวุธยุทธภัณฑ์ที่สำคัญ ซึ่งต้องใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่สูงดำเนินการเกี่ยวกับ เคมี ชีวะ รังสี และกิจการวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องจักรคำนวณสนับสนุนในการวิจัยระบบอาวุธยุทธภัณฑ์ การส่งกำลังบำรุงและการบริหารงานของกองทัพอากาศให้การสนับสนุนแก่สถานวิจัยของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อนำผลมาใช้ในการสร้างอาวุธยุทธภัณฑ์ ประสานงานกับโรงงานอุตสาหกรรมของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างอาวุธยุทธภัณฑ์ กับมีหน้าที่ในการศึกษาและควบคุมตรวจตรากิจการในสายวิทยาการเหล่าทหารวิทยาศาสตร์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สาระน่ารู้

ศูนย์ภาษาอาร์ท็อป
นายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ
R-TOP CONTEST article
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เรื่องสายตากับการสอบเข้าเป็น นตท.
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ นตท. article
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียน นตท. article
การเตรียมพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร articleสถาบันกวดวิชา R-top Cadet รามอินทรา กม.2
Mobile: 090-0922435 Tel: 02-9715205

Copyright © 2013 All Rights Reserved.