insert_pixel_code_here เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร
ReadyPlanet.com
dot
dot
รวมลิงค์เวปเพื่อนบ้าน
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
bulletโรงเรียนนายสิบทหารบก
bulletโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
bulletโรงเรียนจ่าอากาศ
bulletโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเตรียมหทาร
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
สายตากับการสอบเป็นนักเรียนทหารตำรวจ
คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง
การสอบพยาบาลเหล่าทัพ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร


R-Top Cadet Facebook
R-Top Cadet on Twitter
IG to R-top
R-TOP CADET Channel


เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร

 

ช่างฝีมือทหาร ช่างฝีมือทหาร

ช่างฝืมือทหาร   

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้สนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ (สปอ.) เพื่อผลิตช่างฝีมือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กองทัพไทย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2503 เป็นต้นมา ปัจจุบันโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พ..2552 ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ความชำนาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย บุคลิกภาพ และเป็นผู้มีปัญญาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ตรงตามความต้องการของส่วนราชการ ต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม และตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และสังคม 

หลักสูตรการศึกษา 

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จัดการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี หลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่า

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตามหลักสูตร จำนวน 6 สาขา วิชาชีพ คือ

 • วิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (รหัสตัวอักษร ชบ.)
 • วิชาชีพช่างเครื่องมือกล (รหัสตัวอักษร ชก.)
 • วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ (รหัสตัวอักษร ชล.)
 • วิชาชีพช่างยานยนต์ (รหัสตัวอักษร ชย.)
 • วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง (รหัสตัวอักษร ชฟ.)
 • วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสตัวอักษร ชอ.) 

 การศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

 • วิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านและเขียนแบบซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล แบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น งานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในโรงงาน งานตรวจสอบและปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานติดตั้งเครื่องจักรกล ระบบปั๊มและท่อระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ประกอบติดตั้งและทดสอบสมรรถนะของเครื่องจักรกล รวมทั้งสร้างชิ้นส่วนบางชนิดตามแบบที่กำหนด
 • วิชาชีพช่างเครื่องมือกล ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเครื่องมือกลทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น งานกลึงขึ้นรูป งานกลึงเกลียว งานกลึงโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ งานกลึงด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ งานกัด งานไส งานเจียระไน งานเจาะ งานคว้าน งานอบชุบ งานวัดละเอียด งานเครื่องมือกล ในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล งานแม่แบบสำหรับงานผลิตต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนด รวมทั้งงานวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่อง และการชำรุดเสียหายของเครื่องจักรกล
 • วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ งานเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส งานตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส งานเชื่อมประสาน งานเชื่อมโลหะต่าง ๆ ด้วยเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ งานเชื่อมทิก งานเชื่อมมิก งานเชื่อมพลาสติก งานโลหะแผ่น งานระบบท่อ ภายในอาคาร งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ งานเชื่อมท่อแรงดัน งานผลิตโครงสร้างเหล็ก งานประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยโลหะประเภทต่าง ๆงานตรวจสอบแนวเชื่อม งานทดสอบแนวเชื่อม งานบัดกรีแข็ง งานอบชุบโลหะ งานโครงสร้างอะลูมิเนียมรวมทั้งงานเชื่อมและตัดใต้น้ำ
 • วิชาชีพช่างยานยนต์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล ระบบส่งกำลังรถยนต์ เครื่องล่างรถยนต์ ไฟฟ้ารถยนต์ ระบบปรับอากาศในรถยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก จักรยานยนต์ งานเคาะตัวถังและงานสีรถยนต์ งานกู้ซ่อม การขับขี่ยานยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์ทุกระบบตามคู่มือ
 • วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานพื้นฐานช่างไฟฟ้ากำลัง งานไฟฟ้าภายในอาคาร งานไฟฟ้าภายนอกอาคาร ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรไฟฟ้า งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและสำนักงาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง งานซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตรวจและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 • วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจซ่อม ปรับแต่ง ติดตั้งตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ งานสื่อสารโทรคมนาคม งานระบบภาพ ระบบเสียง งานโทรทัศน์วงจรปิด โทรทัศน์สี ขาว-ดำ ระบบวีดีทัศน์ งานคอมพิวเตอร์ งานแบบติดตั้ง และทดสอบงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

 การสอบ มี 2 ขั้นตอน

ภาควิชาการ (ความรู้ ม. 3)
                     - คณิตศาสตร์           100 คะแนน
                     - วิทยาศาสตร์           100 คะแนน
                     - ภาษาอังกฤษ          100 คะแนน
                     - ภาษาไทย               50 คะแนน
                     - สังคมศึกษา             50 คะแนน

            พลศึกษา สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย (ภาคสมทบจะไม่มีการสอบพละศึกษา) 

  การจัดการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาค     ภาคปกติ (นักเรียนประจำ) และภาคสมทบ  (นักเรียน ไป - กลับ)

ภาคปกติ

คุณสมบัติของผู้สมัครภาคปกติ
1. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เกรดเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 2.00)

            2. เป็นชายโสดอายุ 15 - 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่เข้ารับการศึกษา

3. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดา มารดา มีสัญชาติไทย

4. มีสุขภาพสมบูรณ์ และไม่มีโรคขัดกับกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทางทหาร

5. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้อคำพิพากษาในโทษจำคุก เว้นแต่การกระทำผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยความประมาท

6. ไม่เป็นผู้พ้นจากความเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พุทธศักราช 2553

หน้าที่และสิทธิของนักเรียนภาคปกติ
1. ระหว่างกำลังศึกษาได้รับเบี้ยเลี้ยง วันละ 87.- บาท
2. วัสดุฝึกทางโรงเรียนจัดหาให้
3. มีประกันชีวิต ถ้าเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล
4. เป็นนักเรียนประเภทอยู่ประจำตลอดหลักสูตร 3 ปี
5. ได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการเมื่อสำเร็จการศึกษา

ภาคสมทบ

คุณสมบัติของผู้สมัครภาคสมทบ
1. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เกรดเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 2.00)
2. เป็นชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 22 ปี
3. มีสัญชาติไทย
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เคยถูกไล่ออกหรือให้ออกจากสถานศึกษาอื่น

6. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้อคำพิพากษาในโทษจำคุก เว้นแต่การกระทำผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยความประมาท

หน้าที่และสิทธิของนักเรียนภาคสมทบ
1. มีเรียนและฝึกวิชาทหาร (ร.ด.)

            2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส.ในสถาบันอื่นได้

3. ไม่มีข้อผูกมัดกับทางราชการ
4. มีประกันชีวิต หากเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องกล

 

สอบพละ ช่างฝีมือทหาร
ทดสอบพละ ช่าฝีมือทหาร

 

 

ดาวโหลดระเบียบการช่างฝีมือทหาร  คลิ๊กที่นี่ 

 
สาระน่ารู้

ศูนย์ภาษาอาร์ท็อป
นายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ
R-TOP CONTEST article
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เตรียมสอบนายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เรื่องสายตากับการสอบเข้าเป็น นตท.
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ นตท. article
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียน นตท. article
การเตรียมพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (165343)
avatar
Patsuda

รับวุฒิ ม. 3 ของ กศน. ไหมคะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น Patsuda (nobnap15-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-12-04 01:31:58 IP : 223.206.217.13


ความคิดเห็นที่ 2 (165346)
avatar
ลีลานุช

 เปิดสอบเมื่อไหร่คะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีลานุช วันที่ตอบ 2019-12-06 13:08:31 IP : 171.4.238.60


ความคิดเห็นที่ 3 (165394)
avatar
นายอานนท์ เจริญสุข

 ผมจบม.6 ต่อมหาลัยปวส.ช่างกล จบแล้ว อยากเป็นทหารช่างยังเป็นได้ไหมครับ อายุตอนนี้19ปีจะ20 หรือผมสามารถสมัครทหารอะไรได้บ้างครับ

ขออนุญาตสอบถามนะครับ ส่วนตัวชอบเรื่องเครื่องยนต์ จบรด.ปี3มมแล้วครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายอานนท์ เจริญสุข (Arnonarnon2544-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-04-18 14:39:00 IP : 182.232.123.187


ความคิดเห็นที่ 4 (165500)
avatar
อรชุมา น้ำขาว

 ทำไมภาคปกติไม่มี ผู้หญิงค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น อรชุมา น้ำขาว วันที่ตอบ 2021-02-01 21:39:36 IP : 171.96.133.173


ความคิดเห็นที่ 5 (167074)
avatar
zip

 ถ้าเกิดมีรอยสักในร่มผ้า และบริเวณหน้าแขนท่อนบน สมัครได้มั้ยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น zip วันที่ตอบ 2021-06-09 14:00:05 IP : 110.169.30.169


ความคิดเห็นที่ 6 (167843)
avatar
สุชัญญา บุญรินทร์

 หนูกำลังจะเรียนจบม.3ถ้าหนูจบแล้วหนูสามารถเรียนต่อที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารได้มั้ยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุชัญญา บุญรินทร์ วันที่ตอบ 2021-06-21 14:05:20 IP : 49.230.188.187


ความคิดเห็นที่ 7 (168717)
avatar
พันจ่าเอก ณปณต ชัยอนุภัทร

 มีบิดาเป็นรับราชการทหารมารดาต่างด้าว รับรองบุตรเรียบร้อยมีสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยสามารถสมัครได้หรือเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันจ่าเอก ณปณต ชัยอนุภัทร วันที่ตอบ 2021-08-15 14:01:40 IP : 223.24.184.57[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสถาบันกวดวิชา R-top Cadet รามอินทรา กม.2
Mobile: 090-0922435 Tel: 02-9715205

Copyright © 2013 All Rights Reserved.