insert_pixel_code_here เตรียมตัวสอบพยาบาลเหล่าทัพ
ReadyPlanet.com
dot
dot
รวมลิงค์เวปเพื่อนบ้าน
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
bulletโรงเรียนนายสิบทหารบก
bulletโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
bulletโรงเรียนจ่าอากาศ
bulletโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเตรียมหทาร
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
สายตากับการสอบเป็นนักเรียนทหารตำรวจ
คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง
การสอบพยาบาลเหล่าทัพ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร


R-Top Cadet Facebook
R-Top Cadet on Twitter
IG to R-top
R-TOP CADET Channel


เตรียมตัวสอบพยาบาลเหล่าทัพ

 

พยาบาลทหารบก พยาบาลทหารเรือ พยาบาลทหารอากาศ

 

พยาบาลเหล่าทัพ

วิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพต่างๆหลักก็มีอยู่ 4 วิทยาลัยได้แก่

  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 

ห้วงเวลาการเปิดรับสมัครจะอยู่ประมาณช่วงต้นปี

ทบ.  เริ่มรับสมัครประมาณเดือน ม.ค. - มี.ค.
ทร.   เริ่มรับสมัครประมาณห้วงเดือน ก.พ. - เม.ย.
ทอ.  เริ่มรับสมัครประมาณห้วงเดือน ก.พ. - เม.ย.
ตร.   เริ่มรับสมัครเป็น 2 ห้วง ห้วงแรกรอบรับตรงยื่นผลคะแนนประมาณ พ.ย.-ธ.ค. และห้วงที่สอง เม.ย.-พ.ค. ยื่นคะแนนโดยผ่านระบบ admission 


การสอบเข้ารับราชการแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
ทุนทางราชการ/ทุนส่วนตัว/ทุนส่วนราชการฝากเรียนเพิ่มเติม

ทั้ง 3 ประเภทแตกต่างกันในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

- ทุนกองทัพ
ทางราชการออกค่าเล่าเรียนในการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำวัน  เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร


-
ทุนส่วนตัว
นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนเอง หากเรียนดีมีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนกู้ยืม  เมื่อสำเร็จการศึกษา ไม่มีข้อผูกพันใดกับทางกองทัพ
สำหรับนักศึกษาพยาบาล ตร. จะได้รับการบรรจุเมื่อมีตำแหน่งและอัตราเงินเดือนว่าง


- ทุนส่วนราชการฝากเรียนเพิ่มเติม
เช่น ทุนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ทบ. จะมีทุนส่วนนี้เพิ่มเติม)


**รายละเอียดเพิ่มเติมหาดูจากระเบียบการในปีที่สมัคร**

 


 การคัดเลือกใช้การพิจารณาคัดเลือก

  ยื่นผลคะแนนจากการสอบวัดความรู้ ใช้เกณฑ์เดียวกับการรับบุคคลเข้าศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางแอดมินชั่น (Admission)  ซึ่งพิจารณาจากคะแนนวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพดังนี้        

 

 1. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน
    
O-NET วิชาภาษาอังกฤษต้อง 30 คะแนนขึ้นไป (ทุกเหล่าทัพ)

     **วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ONET วิทย์/คณิต/อังกฤษ ต้อง 30 คะแนนขึ้นไป**   

 2. ผลการสอบความถนัดทั่วไป
     GAT ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 
   

 3. ผลการสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ   

     PAT1 คณิตศาสตร์(เฉพาะพยาบาล ตร.)  
     PAT2 วิทยาศาสตร์    
 

     **วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ยื่นเฉพาะ GAT/PAT1/PAT2**

 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมปลาย
    
GPAX กองทัพเรือและกองทัพบก เฉลี่ย 6 เทอม / เหล่าอื่นเฉลี่ย 5 เทอม
   

 5. พิจารณาร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

     (ทบ. เพิ่มการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยการวิ่งระยะทาง 800 เมตร)

 


คุณสมบัติผู้สมัคร

** สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม..6) สายวิทย์-คณิต (เท่านั้น)
** ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. บิดาและมารดาสัญชาติไทย

ทบ. รับสตรีโสด อายุ 18 – 25 ปี

      น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก.

ทร. รับสตรีโสด อายุ 17 – 20 ปี

      น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. ไม่เกิน  65 กก.

ทอ. รับสตรีโสด อายุ 17 – 22 ปี

      น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ไม่เกิน 65 กก.

ตร. รับ ช.และ ญ. อายุ 16-25 ปี

      น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก

 


ค่าเทอมโดยประมาณของแต่ละปีการศึกษา (อ้างอิง พยาบาลกองทัพอากาศ เหล่าอื่นก็จะใกล้เคียงกัน)

 ชั้นปีที่ 1

– นักเรียนทุนกองทัพ (ทอ.)  รวมค่าเทอมจำนวนทั้งสิ้น 17,785.00 บาท

– นักเรียนทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอมจำนวนทั้งสิ้น 58,835 บาท

ชั้นปีที่ 2

– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม 9,500

– ทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอม 38,550

ชั้นปีที่ 3

– ทุนกองทัพ (ทอ.)  รวมค่าเทอม 9,500

– ทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอม 35,750

ชั้นปีที่ 4

– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม  9,500

– ทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอม 34,350

(อัตราค่าธรรมเนียมนี้ กำหนดไว้เมื่อ พ.ศ.2544 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม )

รวมทั้งสิ้นประมาณ เกือบ 2 แสนบาท ต่อหลักสูตรทั้งหมด 4 ปี

 

 


อัพเดทข่าวสารพยาบาลเหล่าทัพ

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 

เว็ปไซต์ : http://job.rtncn.ac.th


วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

เว็ปไซต์ : http://nc-rtaf.thaijobjob.com/2015


วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

เว็ปไซต์ : http://rtanc.thaijobjob.com

 

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เว็ปไซต์ : http://nursepolice.thaijobjob.com

 

ดาวน์โหลดระเบียบการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook อาร์ท็อป คาเด็ท

 

** สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร R-TOP CADET **

 

 


 สถาบันกวดวิชา R-top Cadet รามอินทรา กม.2
Mobile: 090-0922435 Tel: 02-9715205

Copyright © 2013 All Rights Reserved.