insert_pixel_code_here Tutor Team
ReadyPlanet.com
dot
dot
รวมลิงค์เวปเพื่อนบ้าน
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
bulletโรงเรียนนายสิบทหารบก
bulletโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
bulletโรงเรียนจ่าอากาศ
bulletโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเตรียมหทาร
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
สายตากับการสอบเป็นนักเรียนทหารตำรวจ
คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง
การสอบพยาบาลเหล่าทัพ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร


R-Top Cadet Facebook
R-Top Cadet on Twitter
IG to R-top
R-TOP CADET Channel


ทีมอาจารย์

พลเอกวินิจ ภักดีพินิจ ประธานที่ปรึกษา R-top Cadet

 

 SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAฟฟAAAAA  
 
             น.อ. ณัฐพงศ์ วังเมือง (พี่บอย)  

                                                             (ผู้อำนวยการสถาบัน)

                                   สอนวิชา ภาษาอังกฤษ

 

ประวัติการเรียน+การทำงาน

 

 • เตรียมทหาร 37 รร.นอ 44
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การจัดการการบิน รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ประเทศสหรัฐอเมริกา

   

พ.อ. เปี่ยมศักดิ์ ภักดีพินิจ  (พี่เบิร์ด)
             (ผู้อำนวยการสถาบัน)

                  สอนวิชา คณิตศาสตร์

 

ประวัติการเรียน+การทำงาน

 • เตรียมทหาร 37 จปร. 48
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยม) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม (เสื้อสามารถทางการกีฬา) เทควันโด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย และ นายพัน Fort Sill ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการรบระดับกองร้อย SAFTI MI ประเทศสิงคโปร์
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 89
 • หลักสูตรผู้สังเกตุการณ์ทางทหาร ประเทศเยอรมัน
 
 
 
 

 

 SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
 
                       พ.ท. รวี พินิจจันทร์ (พี่ต้น)

                                                      สอนวิชา สังคมศึกษา

 

ประวัติการเรียน+การทำงาน

 

 • เตรียมทหาร 36 จปร. 47
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ( นโยบายสาธารณะ)
 • หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ 56
 • หลักสูตรชั้นนายพันทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ 58
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษฝึกร่วม/ผสมระหว่างประเทศ
 • หลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ 23
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 89

 

 

           
ร.อ.หญิง บุญชู เหลิมทอง (พี่เจี๊ยบ)
           สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ

 

ประวัติการเรียน+การทำงาน

 • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นำเสนอผลงานวิจัย Oral Presentation บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
 • ศึกษาดูงาน ที่มหาวิทยาลัย China Medical University (CMU) ประเทศไต้หวัน ด้านชีวอนามัย
 • พยาบาลประจำหอผู้ป่วยศัลกรรม ระบบประสาท กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอุลยเดช
 • พยาบาลฝ่ายวิชาการ กองพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 • Dean's list award 2010 มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 
asssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

 

 

 

 SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
 
                     ร.อ. ปฐมพงษ์ ชูเมือง (พี่เอ๊กซ์)

                                                          สอนวิชา ฟิสิกส์

 

ประวัติการเรียน+การทำงาน

 

 •  เตรียมทหาร 43 จปร. 54
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • รับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเลิศ จากสมเด็จพระเทพ ฯ (3ปีซ้อน)
 • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม (เสื้อสามารถ)
 • รางวัลลักษณะทหารดีเยี่ยม (หัวหน้านักเรียนนายร้อย)
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ 64 (ลำดับที่ 1)

 

ร.ท. ทศพล สกาวกนกรัตน์ (พี่ทศ)
           สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ

 

ประวัติการเรียน+การทำงาน

 • เตรียมทหาร 45 จปร. 56
 • จบการศึกษา รร.เตรียมทหาร ลำดับที่ 1 (เหล่า ทบ.)
 • ศึกษาระดับมัธยม เพิ่มเติมที่โรงเรียน Wyoming Seminary Kingston, Pennsylvania, USA
 • ทุนการศึกษานักเรียนนายร้อย 4 ปี โรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา West Point, NY
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • หลักสูตรเคลื่อนยุทธ์ทางอากาศ (Air Assault) , Camp Smith, NY
 • หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 100
 • หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 46
 • หลักสูตรการใช้อาวุธนำวิถี IGLA-S, Russia
 • หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ 67 (ลำดับที่ 1)
                                                  
 
 
 
dsfffffffffffffffffffffffffffffffddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 

 

 SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
 
                     ร.ต. สุชาติ คล้ายแก้ว (พี่ชาติ)

                                                          สอนวิชา เคมี

 

ประวัติการเรียน+การทำงาน

 

 • เตรียมทหาร 49 จปร. 60
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตเคมีประยุกต์ทางการทหาร (เกียรตินิยมอันดับ 1)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม (เสื้อสามารถ) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • รางวัลวิชาทหารยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • หล้กสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ป. (ลำดับที่ 1)
 • รับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษา "ดีเลิศ" (เหรียญทองคำ) ปีการศึกษา 2553 - 2555 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

                                                           
 
อ.ทนุรัก ตันตรานนท์ (พี่นุ)

      สอนวิชา  ภาษาไทย

 

 

 

ประวัติการเรียน+การทำงาน

 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

 • กำลังศึกษา ปริญาโท สาขาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 • รางวัลพระราชทาน เยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2548 จากพระองค์เจ้าหลานเธอ พัชรกิติยาภา (เสด็จแทนพระองค์)
 • รางวัล "กระดานทองคำ" แชมป์ 2 สมัย การประชันกลอนสด รายการคุณพระช่วย ปี 2548 ทางช่องโมเดินไนท์ทีวี
 • รางวัลพระราชทาน วันแม่เเห่งชาติ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมเสาวลีฯ
 • คอลัมน์ เด็ก เด็ด ๆ นสพ.ไทยรัฐ
 • สัมภาษณ์รายการเยาวชนทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ปี 2548
 • ผลงานเผยแพร่วารสาร นิตยสารหลายฉบับ
 • วิทยากรอบรม "การแต่งคำประพันธ์" แก่คณะครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน
 • คณะกรรมการตัดสิน คำประพันธ์ระดับประเทศ ปี 2549 - 2551
 • วิทยากรติววิชา "ภาษาไทย" กว่า 8 ปี
 
sdfsdafffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

                                                         
 
อ.นันทกร เพงพาจร (พี่มิ้งค์)

      สอนวิชา  คณิตศาสตร์

 

ประวัติการเรียน+การทำงาน

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • อาจารย์สอนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริษัทเติมเต็มความรู้ จำกัด

 • อาจารย์สอนวิชา คณิตศาสตร์ สถาบันกวดวิชา Excellent

 • ประธานชมรมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 50

 • นิสิตช่วยสอน วิชา Control system คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 

 • ติวเตอร์วิชา BASIC MATHEMATICS, MATHEMATICS FOR ENGINEERING I, MATHEMATICS FOR ENGINEERING II  , INTRODUCTORY PHYSICS II, ELECTRICAL CIRCUIT ANALYSIS I, ELECTRICAL CIRCUIT ANALYSIS II ,CALCULUS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
sdfsdafffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

 

  


 

 สถาบันกวดวิชา R-top Cadet รามอินทรา กม.2
Mobile: 090-0922435 Tel: 02-9715205

Copyright © 2013 All Rights Reserved.